Fabrikanten

Nieuwe producten

Informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities/algemeen

a. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verstaan onder:
voorwaarden: de BandmetVelg algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
BandmetVelg:gevestigd te Beldsweg 36, 7496 PD Hengevelde, Nederland.
Afnemer: degene aan wie de aanbieding is gericht of die aan de BandmetVelg opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of levering van zaken.
b. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen BandmetVelg en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten.
c. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 1-a - Offertes/prijzen


a. Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend. Elke aanbieding van BandmetVelg kan slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
Aanbiedingen gelden maximaal 7 dagen vanaf plaatsen op de internetsite van BandmetVelg en zijn geldig zolang de voorraad strekt.
b. De door BandmetVelg opgegeven prijzen gelden voor levering exclusief pakketkosten en heffingen vanuit een magazijn of vestigingsplaats van BandmetVelg, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Levering is alleen geldig in Nederland tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen BandmetVelg en de afnemer.
c. Prijsopgaven zijn exclusief BTW, pakketkosten en andere heffingen, welke van overheidswegen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 2 - Levering en levertijd

a. Door BandmetVelg opgegeven levertijden en andere data zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient BandmetVelg schriftelijk, bij aangetekend schrijven, in gebreke te worden gesteld. Daarbij zal aan BandmetVelg een redelijke termijn worden gegund, waarbinnen deze alsnog kan nakomen. Als redelijke termijn geldt een periode van vier weken na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
b. Zodra zaken bij BandmetVelg ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd of diensten als verleend.
c. De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip dan door BandmetVelg is opgegeven te accepteren. BandmetVelg kan verkochte zaken in gedeelten leveren en factureren.

Artikel 3 - Overmacht

a. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die de normale nakoming van een verbintenis verhindert, en welke niet aan BandmetVelg is toe te rekenen. Als dergelijke omstandigheden (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) gelden in ieder geval : stakingen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan BandmetVelg afhankelijk is, maatregelen van overheidswegen, algemene storingen in de energievoorziening, algemene vervoersproblemen, weersomstandigheden etc.
b. BandmetVelg kan zich ook op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat BandmetVelg haar verbintenis had moeten nakomen.
c. Gedurende de toestand van overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van BandmetVelg zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door BandmetVelg niet mogelijk is, langer duurt dan 4 weken, kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4d, ontbinden waarbij in dat geval geen verplichting tot schadevergoeding bestaat.
d. Heeft BandmetVelg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan BandmetVelg het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 5 - Risico- en eigendomsovergang
a. De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt draagt het onderhavige risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, daarbij is deze gehouden het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
b. De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico?s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
c. Iedere levering van zaken door BandmetVelg aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van overeenkomst is gehouden met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.
d. BandmetVelg kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst ontbinden en de door hem geleverde zaken terug nemen zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn. Alsdan verleent de afnemer BandmetVelg vrije toegang tot de geleverde zaken.
e. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde daarop enig ander recht verlenen, behoudens indien sprake is van de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer.

Artikel 4 - Betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen via vooruitbetaling.
Indien partijen zijn overeengekomen dat de betaling niet vooruit zal geschieden, dan dient de betaling door de afnemer op de door BandmetVelg aangegeven wijze te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Betaling dient in alle gevallen plaats te vinden zonder korting of verrekening.
b. Door de afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats steeds tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats tot afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
c. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd van minimaal 1% per maand, of indien de wettelijke rente hoger mocht zijn, de wettelijke rente. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover rente wordt berekend, verhoogd met de over dat jaar verschuldigde rente.
d. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten verschuldigd met een minimum van € 68.
Alle kosten voortvloeiende uit het verzuim, zoals advocaatkosten, rechtbankkosten, deurwaarder en incassokosten zullen worden verhaald op de afnemer.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies en specificaties. Herroepingsrecht is alleen geldig wanneer het geleverd product wezenlijk en in grote mate afwijkt van de door de ondernemer opgegeven specificaties.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.Artikel 7 - Reclame

a. De afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of BandmetVelg de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De afnemer is gehouden BandmetVelg terstond schriftelijk in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De afnemer dient dit onderzoek en de betreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 7 dagen na de levering.
b. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig te doen.
c. BandmetVelg staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens in geval van:
- niet inachtneming van door BandmetVelg en/of producent of importeur gegeven aanwijzingen en/of voorschriften
- een ander dan normaal gebruik
- gebreken voortkomend uit normale slijtage
- montage of reparatie door derden
- toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen
- materialen of zaken die door de afnemer aan BandmetVelg ter bewerking zijn verstrekt
- materialen, zaken en werkwijzen voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van de afnemer zijn toegepast.
d. Indien BandmetVelg op grond van artikel 7c zaken vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is BandmetVelg gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van BandmetVelg is beperkt tot nakoming van de in artikel 7c omschreven verplichtingen.
b. Voor directe of indirecte schade aan personen, zaken of het bedrijf van de afnemer en/of derden als gevolg van gebreken in door BandmetVelg geleverde zaken en/of diensten is BandmetVelg niet aansprakelijk, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van BandmetVelg. BandmetVelg is niet aansprakelijk voor gebreken in door BandmetVelg geleverde zaken en/of diensten welke het gevolg zijn van opzet of grove schuld van haar personeel of derden waarvan zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. BandmetVelg is niet aansprakelijkheid voor verkeerde montage en/of beschadigingen van goederen die door montagepartners van BandmetVelg geschieden.
c. De aansprakelijkheid van BandmetVelg is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van BandmetVelg beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
d. BandmetVelg is, binnen een redelijke termijn, verplicht om in geval van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak, voor zover hij deze zaak niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van zijn leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend te maken.
e. Kan BandmetVelg niet aan de verplichting van artikel 8d voldoen, of heeft BandmetVelg de zaak zelf geproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is hij niet verder aansprakelijk dan waartoe hij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) is gehouden.
f. BandmetVelg is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt doordat het in voorraad hebben, verhandelen etc. van de geleverde zaak inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

a. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
b. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen BandmetVelg en afnemer, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, ter berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank in wiens rechtsgebied de BandmetVelg statutair gevestigd is.